ATENA jest platform¹ e-learningow¹, tzn. miejscem, gdzie znajduj¹ siê kursy i szkolenia on-line.

Powsta³a z myœl¹ o tych, którzy:
- potrzebuj¹ miejsca na swoje kursy
- chc¹ za³o¿yæ swój w³asny kurs, by w ten sposób efektywniej prowadziæ zajêcia
- chc¹ zleciæ wykonianie kursu czy szkolenia

ATENA ma za zadanie u³atwiæ Pañstwu sposób nauczania oraz uczenia siê. Dziêki temu, ¿e opiera siê o nowoczesny sposób szkoleñ, prowadzonych on-line, stanowi platformê przyjazn¹ zarówno nauczycielom, jak i kursantom.

DLACZEGO ATENA ?
Atena to grecka bogini m¹droœci, zatem kto jak nie ona mo¿e byæ nasz¹ patronk¹. Atena równie¿ dlatego, gdy¿ istnieje niepisana zasada nazywania platform e-learningowych okreœleniami bóstw oraz stworów magicznych. (np. pegaz na Uniwersytecie Jagielloñskim)

Poprawny CSS!


Wspieramy: odkup aut Poznañ

darmowy generator strony www
| panele ogrodzeniowe | darmowe pozycjonowanie strony w google | 918-635-3814 | koszenie trawy rzeszów | 4256961578 | tanio dentysta rzeszów | 502-832-7269 | instalacje odgromowe wieliczka | dentysta chirurg rzeszów | impartibly
e-atena.eu 2009-2018
ena.eu 2009-2013